Informacje

Plan zajęć grupowych w roku szkolnym 2021/2022 w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia oraz Prywatnej Szkole Muzycznej II stopnia w Jaśle.

_______________

Informacja w sprawie zmiany nauczyciela przedmiotu głównego od dnia 1 września 2021 roku.

Wszyscy uczniowie z klasy p.Karola Dyląga będą się uczyli w klasie p.Barbary Flisak (z wyjątkiem Przemysława Buczyńskiego, który będzie się uczył u p.Bartłomieja Tyburowskiego).

_______________

Najważniejsze informacje w przededniu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w Prywatnej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jaśle

Szanowni Rodzice,
pełni nadziei, że nauka od września będzie wyłącznie stacjonarna, przystąpiliśmy do prac związanych z przygotowaniem nowego roku szkolnego. Opracowaliśmy plan lekcji z przedmiotów teoretycznych, który zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej w poniedziałek, po zatwierdzeniu go przez Radę Pedagogiczną. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów związane z pandemią zdecydowaliśmy, że nie odbędzie się tradycyjne, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września. W tym dniu na godzinę 17.30 do auli PSM zapraszamy jedynie uczniów klasy I cyklu cztero i sześcioletniego Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz klasy I Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia, których ciepło powitamy, powiemy o specyfice nauki w szkole muzycznej, przedstawimy nauczycieli i pokażemy szkołę.

Uczniowie przychodzą do szkoły od dnia 2 września zgodnie z podziałem godzin z przedmiotów teoretycznych. Lekcje z instrumentu należy uzgadniać z nauczycielami od dnia 1 września w szkole lub telefonicznie. O zmianach nauczycieli prowadzących instrument główny poinformujemy na naszej stronie, w zakładce dla ucznia.

Pragniemy także poinformować, że zmianie ulegnie wysokość czesnego. Od września czesne w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia będzie wynosiło 280 złotych, natomiast w Prywatnej Szkole Muzycznej II stopnia 310 złotych. Przez ostatnie lata  nie podnosiliśmy kwoty opłat za szkołę, jednak ogromny wzrost cen i związany z tym wzrost kosztów utrzymania szkoły, wymusił na nas podjęcie decyzji o około 10 procentowym wzroście czesnego. Liczyliśmy na wzrost dotacji, którą szkoła otrzymuje od Centrum Edukacji Artystycznej, jednak ta dotacja w porównaniu do tej, którą otrzymywaliśmy np. w roku 2016 jest niższa, a w związku z postępującą inflacją jest tym bardziej niewystarczająca. Liczymy na zrozumienie i jesteśmy przekonani, że kwota podwyżki nie spowoduje rezygnacji uczniów z nauki w naszych szkołach. Ma ona jedynie utrzymać warunki i poziom kształcenia na jak najwyższym poziomie. Pragniemy też nadmienić, że wszystkie muzyczne szkoły prywatne posiadające uprawnienia szkół publicznych w Polsce mają czesne o wiele wyższe od tego, które proponujemy.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor
Leokadia Wróbel

_______________

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

zgodnie z obowiązującymi przepisami i komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, od dnia 31 maja 2021 roku wszystkie szkoły i placówki oświatowe wracają do funkcjonowania w trybie stacjonarnym.
W związku z powyższym, wszystkie zajęcia w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia oraz Prywatnej Szkole Muzycznej II stopnia w Jaśle od dnia 31 maja odbywać się będą w trybie stacjonarnym.

_______________

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w dniu 30 kwietnia 2021 roku zostało ogłoszone nowe rozporządzenie MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Do funkcjonowania naszych szkół odnosi się paragraf 5 nowego rozporządzenia, zgodnie z którym od dnia 3 maja 2021 roku do dnia 30 maja 2021 roku ograniczone zostało ich funkcjonowanie (nadal kształcenie zdalne!).

W dalszym ciągu zachowano obowiązywanie przepisu, zgodnie z którym dyrektor szkoły lub placówki artystycznej ma możliwość ustalenia innego sposobu realizowania zajęć, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny (§ 5 ust. 3).

W odniesieniu do uczniów przygotowujących się do egzaminu dyplomowego, zgodnie z § 5 ust. 7 rozporządzenia, od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w klasach programowo najwyższych szkół artystycznych, w których jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, dyrektor szkoły może zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego.

W razie pytań i wątpliwości pozostaję do dyspozycji pod adresem mailowym: leokadia.wrobel@gmail.com

Dyrektor
Leokadia Wróbel

______________

Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzice szkoły I i II stopnia.

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 26 października do dnia 8 listopada wdrażamy naukę zdalną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Prosimy uczniów (lub rodziców uczniów, którzy nie ukończyli 13 roku życia) o założenie konta na komunikatorze Discord. Pomocny będzie filmik instruktażowy (link poniżej).
Po założeniu konta i uruchomieniu aplikacji Discord należy skontaktować się z p.Wiktorem Lorensem (lorensws@gmail.com) w celu dopisania do już istniejącej klasy.

Przypominamy, iż podczas korzystania z komunikatora obowiązują zarówno Warunki Korzystania z Usługi oraz Polityka Prywatności komunikatora Discord, a także nasz wewnętrzny regulamin, który przygotowaliśmy dla zapewnienia porządku na serwerze szkolnym. Jednocześnie prosimy o rozważne korzystanie z ww. komunikatora.
W razie problemów z logowaniem oraz obsługą Discord’a prosimy komunikować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie serwera szkolnego p.Wiktorem Lorensem: lorensws@gmail.com.

Link do filmiku instruktażowego

_______________

Procedury dotyczące funkcjonowania szkoły oraz zasady bezpieczeństwa w czasie przebywania uczniów i rodziców (opiekunów) na terenie placówki w związku ze stanem epidemii.

_______________

Informujemy, iż czesne należy wpłacać najpóźniej do dnia 15-go każdego miesiąca na konto szkoły. Szkoła nie przyjmuje wpłat gotówkowych.
Czesne obowiązuje przez 10 miesięcy nauki (okres wakacyjny nie podlega opłatom).

Opłaty należy wnosić na numer konta:
Bank PEKAO S.A. I O. w Jaśle
24 1240 2337 1111 0010 6283 5175